САМИ ОЦЕНИТЕ СВОЈЕ ЈЕЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ

'Сами оцени те своје јези чке вешти не' је алат који Вам помаже да процени те свој ни во знања одређеног јези ка у складу са шест референтни х окви ра опи сани х у Заједни чком европском референтном окви ру за јези ке (CEFR). Ова и гра се засни ва на CEFR-овом алату за самоoцењи вање

Овај алат је разви о Европски центар за модерне јези ке Савета Европе, www.ecml.at